İstanbul Finans Merkezi Kanunu yürürlüğe girdi, muafiyetler başladı

Yürürlüğe giren İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile 2031'e kadar yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyetinin yanı sıra özel teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler getirildi.

28.06.2022 10:17    Güncelleme: 28.06.2022 10:17

İstanbul Finans Merkezi Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, İstanbul Finans Merkezi alanı, İstanbul Finans Merkezi'nin yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlendi.

Kanunda, vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna ve indirimler şöyle sıralandı:

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki;

KURUMLAR VERGİSİ’NİN YÜZDE 75’İ

a) Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilir.

SİGORTA VERGİSİNDEN MÜSTESNA

b) İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.

DAMGA VERGİSİNDEN MÜSTESNA

c) Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

MAAŞLARDA GELİR VERGİSİNDEN YÜZDE 80’E KADAR MUAFİYET

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60'ı, yurt dışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80'i gelir vergisinden müstesnadır. Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM'de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye'de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanır.

TAŞINMAZ KİRALAMASI HER TÜRLÜ HARÇTAN MÜSTESNA

(3) İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(4) En az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

2031’E KADAR YÜZDE 100 MUAF

Kanuna eklenen geçici bir maddeyle kurumlar vergisine ve harçlara ilişkin ilave muafiyet getirildi.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 75 oranı, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için yüzde 100 olarak uygulanır. Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsar.

(2) Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmaz. Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş harçlar terkin edilmez, tahsil olunanlar iade edilmez.

İstanbul Finans Merkezi muafiyet kurumlar vergisi indirim istisna özel teşvik

BAĞLANTILI HABERLER